Israel: Ibisigazwa by’umupilote waguye mu Nyanja byabonetse nyuma y’imyaka 56

Amatangazo

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA SINZAYABO Olivier RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa SINZAYABO Olivier mwene BIZIMANA Felicien na MUKAMUGIRANEZA Xaverine, utuye mu Mudugudu wa Rubimba, Akagari ka Nyamagana, Umurenge wa Remera, Akarere ka Ngoma mu Ntara y’Iburasirazuba, uboneka kuri telefoni No: 0788355042/0783196022; Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe SINZAYABO Olivier agasimbuza izina SINZAYABO, izina ISHIMWE, akitwa ISHIMWE Oivier mu Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina SINZAYABO ari izina ry’irigenurano rikaba rimutera ipfunwe. Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina SINZAYABO akarisimbuza izina ISHIMWE mu mazina asanganywe, SINZAYABO Olivier bityo akitwa ISHIMWE Olivier mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA TWAGIRUMUKIZA RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa TWAGIRUMUKIZA mwene KAYOMBYA na MUKANTAGANDA, utuye mu Mudugudu wa Mubuga, Akagari ka Nyamweru, Umurenge wa Kinyinya, Akarere ka Nyarugenge mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telefoni No: 0784999415; Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Jonas ku izina asanganywe TWAGIRUMUKIZA, akitwa TWAGIRUMUKIZA Jonas mu Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko afite izina rimwe kandi akaba yarabatijwe izina Jonas mu Itorero rya Jesus Christ Nazareth of Ministry in Rwanda. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Jonas ku izina asanganywe TWAGIRUMUKIZA akitwa TWAGIRUMUKIZA Jonas mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INDINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NDARIFITE BAHATI RUSABA GUHINDURA AMAZINA

Amatangazo
Uwitwa, NDARIFITE BAHATI mwene NDARIFITE Jack na MUJAWAYEZU Beatha utuye mu Mudugudu wa Ruvumero, Akagari ka Nyamabuye, Umurenge wa Gatsata, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri Telefone no 0788890927; Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Herve mu mazina asanganywe, NDARIFITE BAHATI akitwa NDARIFITE BAHATI Herve mu Irangamimerere. Impamvu atanga nuko izina Herve, ari izina yabatijwe bityo akaba yifuza ko ryakwandikwa mu bindi byangombwa bimuranga. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Herve mu mazina asanganywe NDARIFITE BAHATI bityo akitwa NDARIFITE BAHATI Herve mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NYIRAMABANJU RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa NYIRAMABANJU mwene NDUHURA Faustin na NYIRANKUMIRIZI, utuye mu Mudugudu wa Muhe, Akagari ka Cyivugiza, Umurenge wa Nyange, Akarere ka Musanze mu Ntara y’Amajyaruguru, uboneka kuri telefoni No: 0784365132/0783971570; Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina NYIRAMABANJU, izina BATAMURIZA no kongera izina Emerance  ku mazina  asanganywe NYIRAMABANJU bityo akitwa BATAMURIZA Emerance mu Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina NYIRAMABANJU rimutera ipfunwe naho izina Emerance akaba yararibatijwe. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina NYIRAMABANJU izina BATAMURIZA no kongera izina Emerance ku izina  asanganywe NYIRAMABANJU bityo akitwa BATAMURIZA Emerance mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NAMANJWE Jacqueline RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa NAMANJWE Jacqueline mwene KAYONZA Patrice na NAYIGIZIKI Patricie, utuye mu Mudugudu wa Ruyenzi, Akagari ka Mbuye, Umurenge wa Mbuye, Akarere ka Ruhango mu Ntara y'Amajyepfo, uboneka kuri telefoni No: 0782244520; Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe, NAMANJWE Jacqueline agasimbuza izina NAMANJWE, izina UWIZEYIMANA, akitwa UWIZEYIMANA Jacqueline mu Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina NAMANJWE rimubangamira. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura amazina asanganywe, NAMANJWE Jacqueline, agasimbuza izina NAMANJWE, izina UWIZEYIMANA, bityo akitwa UWIZEYIMANA Jacqueline mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA BAZIMAZIKI Justin RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa BAZIMAZIKI Justin mwene KABUREMBO Innocent na NTAWIHEBA Josephine , utuye mu Mudugudu wa Kinyaga, Akagari ka Gihaya, Umurenge wa Gihundwe, Akarere ka Rusizi mu Ntara y'Iburengerazuba, uboneka kuri telefoni No: 0788916356/0788916398; Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina BAZIMAZIKI, mu mazina asanganywe BAZIMAZIKI Justin, akarisimbuza MANZI, maze akitwa MANZI Justin mu gitabo cy'irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina BAZIMAZIKI rimutera ipfunwe kuko yaryiswe bishingiye ku makimbirane yari mu miryango. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina BAZIMAZIKI mu mazina asanganywe BAZIMAZIKI Justin, bityo akitwa MANZI Justin mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA ISHIMWE Levis RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa ISHIMWE Levis mwene HITIMANA RUBONEZA Philippe na MUKARUKEBA thérese, utuye mu Mudugudu wa Muhe, Akagari ka Ruhengeri, Umurenge wa Muhoza, Akarere ka Musanze mu Ntara y’Amajyaruguru, uboneka kuri telefoni No: 0788474013/0788679661; Yasabye uburenganzira bwo kongera izina RUBONEZA mu mazina  asanganywe ISHIMWE Levis bityo akitwa ISHIMWE RUBONEZA Levis mu Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina RUBONEZA ari izina rya se ashaka kwitwa nk’izina ry’umuryango ndetse akaba yaranarikoresheje ku byangombwa by’ishuri. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina RUBONEZA ku mazina asanganywe ISHIMWE Levis bityo akitwa ISHIMWE RUBONEZA Levis mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NYIRANKUNZIMANA Francine RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa NYIRANZKUNZIMANA Francine mwene SIBONGIRO Diogene na MUKUNDENTE Beatrice, utuye mu Mudugudu wa Kabyaza, Akagari ka Muramba, Umurenge wa Kageyo, Akarere ka Ngororero mu Ntara y’Iburengerazuba, uboneka kuri telefoni No: 0788771163 Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina Francine mu mazina  asanganywe NYIRANKUNZIMANA Francine akitwa NYIRANKUNZIMANA Adelphine mu Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina Adelphine ariryo yabatijwe mu idini asengeramo. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina Francine akarisimbuza izina Adelphine, mu mazina asanganywe NYIRANKUNZIMANA Francine bityo akitwa NYIRANKUNZIMANA Adelphine mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUSONI Abdaratif RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa MUSONI Abdaratif mwene GASANA Ally na RUTAGENGWA Zainab, utuye mu Mudugudu wa Nyagasozi, Akagari ka Munanira I, Umurenge wa Nyakabanda, Akarere ka Nyarugenge mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telefoni No: 0785784783; Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina MUSONI izina RUTAGENGWA ku mazina asanganywe MUSONI Abdaratif bityo akitwa RUTAGENGWA Abdaratif mu gitabo cy'Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina RUTAGENGWA ari izina ry’umuryango ashaka kwitwa nk’uko abavandimwe na nyina bitwa. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina MUSONI izina RUTAGENGWA, ku mazina asanganywe MUSONI Abdaratif bityo akitwa RUTAGENGWA Abdaratif mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA SINGAYE Geofrey RUSABA GUHINDURA IZINA

Amatangazo
Uwitwa SINGAYE Geofrey, mwene NYIRINGABO Pierre na MUHUNGURE Joy, utuye mu Mudugudu wa Marongero, Akagari ka Ryabega, Umurenge wa Nyagatare, Akarere ka Nyagatare mu Ntara y'Iburasirazuba, uboneka kuri telefoni No: 0785228419/0786050501; Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina SINGAYE, akarisimbuza izina MUGISHA mu mazina asanganywe SINGAYE Geofrey, akitwa MUGISHA Geofrey mu gitabo cy'Irangamimerere. Impamvu atanga ni uko izina SINGAYE ari izina ry'irigenurano rikaba rimutera ipfunwe, rimutesha agaciro. Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina NSIGAYE akarisimbuza izina MUGISHA mu mazina asanganywe NSIGAYE Geofrey, bityo akitwa MUGISHA Geofrey mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.