RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA SINZAYABO Olivier RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa SINZAYABO Olivier mwene BIZIMANA Felicien na MUKAMUGIRANEZA Xaverine, utuye mu Mudugudu wa Rubimba, Akagari ka Nyamagana, Umurenge wa Remera, Akarere ka Ngoma mu Ntara y’Iburasirazuba, uboneka kuri telefoni No: 0788355042/0783196022;

Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe SINZAYABO Olivier agasimbuza izina SINZAYABO, izina ISHIMWE, akitwa ISHIMWE Oivier mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina SINZAYABO ari izina ry’irigenurano rikaba rimutera ipfunwe.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina SINZAYABO akarisimbuza izina ISHIMWE mu mazina asanganywe, SINZAYABO Olivier bityo akitwa ISHIMWE Olivier mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *