RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA SANGWA-SE Jean Benoit RUSABA GUHINDURA AMAZINA.

Uwitwa SANGWA-SE Jean Benoit mwene SEVUMBA na NZANYWAYIMANA, utuye mu Mudugudu wa Rugoro, Akagari ka Karuruma, Umurenge wa Gatsata, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone No: 0783866632;

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina SANGWA-SE izina SANGWA ku mazina asanganywe SANGWA-SE Jean Benoit akitwa SANGWA Jean Benoit mu gitabo cy’Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina SANGWA-SE rigorana kurivuga no kuryandika.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina SANGWA-SE izina SANGWA ku mazina asanganywe SANGWA-SE Jean Benoit bityo akitwa SANGWA Jean Benoit mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *