RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA OSSAMA Ahmed RUSABA GUHINDURA IZINA

Bwana OTTO Ahmed na Madamu MUKANKAKA Salima, ababyeyi b’uwitwa OSSAMA Ahmed ,batuye mu Mudugudu w’Umurimo, Akagari ka biryogo, Umurenge wa Nyarugenge, Akarere ka Nyarugenge mu Ntara mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone : 0788487505/0788693166;

Basabye uburenganzira bwo guhindura izina Ahmed mu mazina asanganywe OSSAMA Ahmed akitwa RWEMA Ossama mu irangamimerere.

Impamvu batanga ni uko umwana wabo aterwa ipfunwe no kutagira izina ry’Ikinyarwanda mu mazina ye.

Bakaba basaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina Ahmed, izina RWEMA mu mazina asanganywe, OSSAMA Ahmed bityo akitwa RWEMA Ossama mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

Impamvu atanga ni uko izina Inoccente ari izina yabatijwe mu Itorero ry’Abapantekote mu Rwanda.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina Claudine izina Innocente ku mazina asanganywe, MUREKATETE Claudine akitwa MUREKATETE Innocente mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *