Israel: Ibisigazwa by’umupilote waguye mu Nyanja byabonetse nyuma y’imyaka 56

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NYIRANKUNZIMANA Francine RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa NYIRANZKUNZIMANA Francine mwene SIBONGIRO Diogene na MUKUNDENTE Beatrice, utuye mu Mudugudu wa Kabyaza, Akagari ka Muramba, Umurenge wa Kageyo, Akarere ka Ngororero mu Ntara y’Iburengerazuba, uboneka kuri telefoni No: 0788771163

Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina Francine mu mazina  asanganywe NYIRANKUNZIMANA Francine akitwa NYIRANKUNZIMANA Adelphine mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina Adelphine ariryo yabatijwe mu idini asengeramo.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina Francine akarisimbuza izina Adelphine, mu mazina asanganywe NYIRANKUNZIMANA Francine bityo akitwa NYIRANKUNZIMANA Adelphine mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *