RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NIYIRORA RUSABA GUHINDURA IZINA.

Uwitwa NIYIRORA mwene GATABAZI Bernard na MUKARUSINE Janviere, utuye mu Mudugudu wa Ruyema, Akagari ka Cyerwa, Umurenge wa Gashanda, Akarere ka Ngoma mu Ntara y’Iburasirazuba, uboneka kuri telephone No: 0789679497;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Alex ku izina asanganywe NIYIRORA akitwa NIYIRORA Alex mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina Alex ari izina yabatijwe mu Idini y’aba Gatolika.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Alex ku izina asanganywe NIYIRORA, bityo akitwa MNIYIRORA Alex mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *