RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUKARUGAMBWA Beretrida KAGENZA RUSABA GUHINDURA IZINA.

Uwitwa MUKARUGAMBWA Beretrida KAGENZA mwene KAGENZA Faustine na MUKAMULIGO Beatrice, utuye mu Mudugudu wa Nezerwa, Akagari ka Kibenga, Umurenge wa Ndera, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone No: 0780439793;

Yasabye uburenganzira bwo kuvana izina KAGENZA mu mazina asanganywe MUKARUGAMBWA Beretrida KAGENZA akitwa MUKARUGAMBWA Beretrida mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko amazina MUKARUGAMBWA Beretrida ariyo mazina akoresha ku byangombwa bye byinshi harimo n’inyandiko z’amashuri yigiye mu bihugu byo hanze.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kuvana izina KAGENZA mu mazina asanganywe MUKARUGAMBWA Beretrida KAGENZA, bityo akitwa MUKARUGAMBWA Beretrida mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *