RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA ISIRAGUMA François RUSABA GUHINDURA IZINA.

Uwitwa ISIRAGUMA François mwene TWAGIRUMUKIZA Ignace na MUKABUDUWE Marie Chantal, utuye mu Mudugudu wa Busumba, Akagari ka Munanira, Umurenge wa Nyamyumba, Akarere ka Rubavu mu Ntara y’Iburengerazuba, uboneka kuri telefoni No: 0785767837;

Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina ISIRAGUMA mu mazina asanganywe ISIRAGUMA François, akitwa IRANZI François mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina ISIRAGUMA ari izina ry’irigenurano kandi rimutera ipfunwe muri bagenzi be.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina ISIRAGUMA, akarisimbuza izina IRANZI mu mazina asanganywe, ISIRAGUMA François bityo akitwa IRANZI François mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *