Israel: Ibisigazwa by’umupilote waguye mu Nyanja byabonetse nyuma y’imyaka 56

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA ISHIMWE Levis RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa ISHIMWE Levis mwene HITIMANA RUBONEZA Philippe na MUKARUKEBA thérese, utuye mu Mudugudu wa Muhe, Akagari ka Ruhengeri, Umurenge wa Muhoza, Akarere ka Musanze mu Ntara y’Amajyaruguru, uboneka kuri telefoni No: 0788474013/0788679661;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina RUBONEZA mu mazina  asanganywe ISHIMWE Levis bityo akitwa ISHIMWE RUBONEZA Levis mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina RUBONEZA ari izina rya se ashaka kwitwa nk’izina ry’umuryango ndetse akaba yaranarikoresheje ku byangombwa by’ishuri.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina RUBONEZA ku mazina asanganywe ISHIMWE Levis bityo akitwa ISHIMWE RUBONEZA Levis mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *