RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA CYIZA Olivier RUSABA GUHINDURA AMAZINA

Uwitwa CYIZA Olivier mwene HABITEGEKO Augustin na MUKAMAZIMPAKA Beatha, utuye mu Mudugudu wa Musumba, Akagari ka Yaramba, Umurenge wa Ngera, Akarere ka Nyaruguru mu Ntara y’Amajyepfo, uboneka kuri telefoni No: 078456826/0788728581;

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina CYIZA izina KAREKEZI mu mazina asanganywe CYIZA Olivier akitwa KAREKEZI Olivier mu gitabo cy’Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina KAREKEZI ari izina rya Sekuru ashaka kwitwa nk’izina ry’umuryango. Ikindi ni uko yarikoresheje ku nyandiko ze z’ishuri.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, guhindura izina CYIZA, akarisimbuza izina KAREKEZI mu mazina asanganywe CYIZA Olivier bityo akitwa KAREKEZI Olivier mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *