Israel: Ibisigazwa by’umupilote waguye mu Nyanja byabonetse nyuma y’imyaka 56

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA BAZIMAZIKI Justin RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa BAZIMAZIKI Justin mwene KABUREMBO Innocent na NTAWIHEBA Josephine , utuye mu Mudugudu wa Kinyaga, Akagari ka Gihaya, Umurenge wa Gihundwe, Akarere ka Rusizi mu Ntara y’Iburengerazuba, uboneka kuri telefoni No: 0788916356/0788916398;

Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina BAZIMAZIKI, mu mazina asanganywe BAZIMAZIKI Justin, akarisimbuza MANZI, maze akitwa MANZI Justin mu gitabo cy’irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina BAZIMAZIKI rimutera ipfunwe kuko yaryiswe bishingiye ku makimbirane yari mu miryango.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina BAZIMAZIKI mu mazina asanganywe BAZIMAZIKI Justin, bityo akitwa MANZI Justin mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *